موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
امکان تحویل نمونه به آزمایشگاه همکار
بر اساس مصوبه کمیته مواد کودی، مقرر گردید به منظور تسریع در فرایند ثبت انواع مواد کودی و مشارکت بیشتر آزمایشگاههای همکار در این فرایند، به متقاضیان ثبت مواد کودی اجازه داده شود تا نمونه ماده کودی خود را به منظور انجام تجزیه های لازم، در بسته بندی اصلی به یکی از آزمایشگاههای همکار موسسه تحویل نمایند. نتیجه آزمایشها در صورتیکه در فاصله کمتر از یک ماه از تاریخ نتیجه آزمایش از طریق انجمن صنفی مربوطه به موسسه ارسال گردد مانند نتیجه انجام شده توسط موسسه تلقی خواهد شد. فهرست این آزمایشگاهها در صفحه اصلی این پایگاه قرار داده شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان