موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
صدور نامه ای از موسسه مبنی بر اینکه مواد کودی در چرخه بررسی قرار گرفته است امکان پذیر نیست
پیرو نامه مورخ 1396/06/11 به شماره 6651/243 به انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، انجمن تولید کنندگان کودهای آلی و زیستی و انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، از آنجا که بعضی از شرکت های تولیدی و وارداتی متقاضی ثبت ماده کودی ، بعد از تحویل نمونه و قبل از ثبت، درخواست صدور نامه ای از موسسه مبنی بر اینکه مواد کودی تولیدی و یا وارداتی در چرخه بررسی قرار گرفته است را دارند به استحضار می رساند با توجه به اینکه این نامه ها می تواند موجب اغوای مصرف کننده و یا سایر مراجع بررسی کننده شود، صدور این نوع نامه ها امکان پذیر نیست.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان