موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
صدور گواهینامه ثبت ماده کودی با اعتبار شش ماهه انجام نخواهد شد
بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم کمیته مواد کودی از تاریخ 1398/01/17با توجه به گذشت بیش از سه سال از زمان شروع ثبت مواد کودی کشور، ثبت مواد کودی فقط بر اساس گواهینامه ثبت علامت تجاری انجام خواهد شد و دفتر ثبت مواد کودی از پذیرش تقاضای ثبت علامت تجاری معذور خواهد بود. بدیهی است صدور گواهینامه ثبت ماده کودی به صورت اعتبار شش ماه انجام نخواهد شد

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان