موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
موارد ضروری لیبل نویسی-عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد.
برای تهیه برچسب انواع مواد کودی برای شرکت های تولید کننده، توزیع کننده و وارد کننده با مراجعه به فصل ششم شیوه ثبت مواد کودی ذکر 51 مورد ضروری می باشد. کلیه متقاضیان می بایست بر این اساس برچسب خود را تهیه و هم زمان با تحویل مدارک اولیه به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی ارائه نمایند. عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد. لازم به ذکر است که فایل موارد ضروری لیبل ها در صفحه اصلی سایت و در بخش اطلاعیه و بخشنامه ها قابل دریافت است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان