موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
الکترونیکی نمودن فرآیند صدور گواهینامه ثبت ماده کودی
به اطلاع می رسانـد به منظور ارتقاي فراینـد ثبت انواع مواد کودي گواهینامه هاي صادره که قبلا به صورت کاغذي صادر می گردید از تاریخ 1398/12/1در سامانه جامع اطلاعات مواد کودي کشور به آدرس WWW.KSWRI.IR به صورت کاملا الکترونیکی صادر خواهد شد. لازم به ذکر است گواهینامه هاي صادر شـده قبلی تا زمان رسـیدن به مرحله تمدیـد، معتبر خواهنـد بود. همچنین در مرحله تمدید نیز گواهینامه صادر شده قبلی به صورت الکترونیکی صادر خواهند شد

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان