موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
مدارک مورد نیاز برای تمدید کودهای وارداتی
1-درخواست تمدید 2-اصل گواهینامه ثبت مواد کودی 3-نمونه بر چسب مطابق بر چسب ثبت شده قبلی 4-فیش واریزی برای تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی مطابق با تعرفه خدمات موسسه تحقیقات خاک و آب 5-ارائه ترجمه رسمی اجازه نامه رسمی فروش و پروانه فعالیت شرکت تولید کننده یا تامین کننده تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و یا اتاق بازرگانی کشور مبدا که توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده باشد. در صورتیکه تاریخ اعتبار اجازه نامه رسمی فروش از طرف تولید کننده و تامین کننده به اتمام رسیده باشد بایستی مجدداً ارائه گردد. 6-کارت بازرگانی معتبر 7- گواهینامه شرکت در دوره مسئول فنی تذکر: برای کودهای که در پایش بازار مشکلی نداشته اند، فرآیند تمدید ثبت با تحویل مدارک فوق انجام خواهد شد. در صورتیکه کود ثبت شده در پایش بازار دو بار نامه تذکر کتبی مبنی بر عدم تطابق دریافت کرده باشد و اقدامی ننموده باشد، به منزله لغو ثبت تلقی گردیده و فرآیند ثبت بایستی مجدداٌ انجام گردد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان