موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
‏‏عدم مراجعه حضوری
با احترام، همانطور که مستحضرید بر اساس مصوبه جلسه یازدهم کمیته مواد کودی مقرر گردید از تاریخ 15/5/1396 کلیه درخواست¬ ها و فرآیند انجام ثبت مواد کودی فقط از طریق پایگاه اطلاعات مواد کودی کشور به نشانی www.kswri.ir انجام گردد. لذا در اجرای این مصوبه دفتر ثبت و کنترل کیفی از تاریخ 1/6/1397 مراجعه حضوری نخواهد داشت. این دفتر پس از بررسی و تایید مدارک، نمونه ماده کودی را فقط از طریق پست می¬پذیرد، همچنین گواهینامه ثبت مواد کودی نیز صرفاً از طریق پست ارسال خواهد شد. متقاضیان جلسه حضوری با رئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی می¬توانند پس از هماهنگی و با تعیین وقت قبلی مراجعه فرمایند تا به درخواست آنها به طور روشن رسیدگی شود. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه اعضا و ذینفعان رسانده شود، چرا که موسسه از پذیرفتن مراجعینی که بدون هماهنگی قبلی حضور پیدا کنند، معذور می¬باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان