موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
ارسال مکاتبات دفتر ثبت کود از طریق پنل کاربری متقاضیان انجام خواهد شد.
قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی، از تاریخ 1396/04/17، امکان مشاهده ی نامه های محرمانه ارسالی از دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، در پنل کاربری هر متقاضی به صورت خصوصی وجود دارد. شایان ذکر است این قابلیت در بخشی تحت عنوان (نامه های محرمانه) در کنار فرم درخواست ثبت کود در پنل متقاضیان فعال شده و قابل مشاهده است. دفتر ثبت کود از این پس تمام مکاتبات محرمانه و غیر محرمانه با متقاضیان را از این طریق انجام خواهد داد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان